Welkom op de site van Tussen de Rijnen

Tussen de Rijnen is de wijkvereniging van de wijken Pancras-Oost, Havenwijk-Noord en de Havenwijk-Zuid, kortom de oostelijke binnenstad van Leiden. Opgericht in 1987.
Wijkvereniging in actie voor meer invloed bewoners

De afgelopen jaren is gebleken dat omwonenden niet door de gemeente op te hoogte worden gesteld van bouwplannen. De wijkvereniging wil door alle plannen te beoordelen namens de bewoners meer inspraak krijgen.

 

 

Alle plannen, omgevingsvergunningen etc. worden gepubliceerd in de Stadskrant en op de gemeentelijke website. De wijkverenigingen in de binnenstad hebben bij het college van B&W aangedrongen om de bewoners die van plannen hinder zouden ondervinden persoonlijk op de hoogte te stellen. Het college wil aan dit verzoek niet voldoen. Het blijkt administratief en juridisch nogal ingewikkeld.


Wie niet binnen 6 weken na publicatie een zienswijze inlevert kan in de verdere procedure geen bezwaar meer maken. Dit betekent dat bewoners die er pas later achter komen dan hun leefomgeving ernstig wordt verstoord niet meer worden gehoord. Veel plannen kunnen op deze manier worden uitgevoerd zonder dat bewoners hun visie hebben gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van de onwetendheid  burgers. Het bestuur vindt dit een onwenselijke situatie.


In de praktijk blijkt het voor gewone burgers erg ingewikkeld om op de procedures op correcte manier te reageren. De burger krijgt het gevoel dat de voortgang van de plannen belangrijker is dan een goede inpassing in de omgeving. Als later blijkt dat de plannen ernstige inbreuk maken op het woongenot heeft de bewoner geen enkel recht van spreken meer.


Daarom heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten om vanaf 1 december 2016 bij alle grotere plannen in de wijk waar de bewoners niet voor geraadpleegd zijn, een zienswijze in te dienen namens alle bewoners.  Op deze manier kan een omwonende die niet op tijd heeft gereageerd via de wijkvereniging alsnog bezwaren laten horen.

Dit kan in veel gevallen een vertraging van de bouwplannen opleveren, omdat de procedure langer duurt als er zienswijzes zijn ingediend. Projectontwikkelaars, gemeente, woningbouwcoöperaties kunnen deze vertraging echter eenvoudig voorkomen door voor het indienen van de plannen de bewoners te informeren.