Wethouder geeft duidelijkheid Ankerpark

In een brief aan de Bomenbond en verschillende wijkbewoners heeft de wethouder duidelijkheid proberen te geven over de sanering van het Ankerpark.

De brief van de wethouder luidt als volgt:


Datum 13 december 2017

ons kenmerk 11711206634

Contactpersoon M. van Dijk

Doorkiesnummer 071 - 516 7052Geachte heer Korevaar,

Hartelijk dank voor uw brief, waarin u uw bezorgdheid uitspreekt over de burgerparticipatie rondom de inrichting van het Ankerpark. U geeft aan dat u heeft vernomen dat het college heeft besloten over te zullen gaan tot bodemsanering, inclusief grootschalige bomenkap en afgraven van de grote heuvel in het Ankerpark. Met deze brief wil ik een aantal onduidelijkheden wegnemen.

Allereerst wil ik graag duidelijkheid bieden over hetgeen ik tijdens de informatieavond oostelijke binnenstad heb aangegeven over saneren van het Ankerpark en de status van de besluitvorming. Tijdens deze avond heb ik gezegd dat ik functiegerichte sanering op dit moment als meest haalbare optie beschouw, gebaseerd op de voorlopige rapporten hierover.

Daarin worden drie opties beschreven:


-Multifunctionele sanering

Het uitgangspunt van een multifunctionele sanering is dat het betreffende gebied na de sanering weer geschikt is voor alle mogelijke functies. Dit kunnen bijvoorbeeld een openbare functie of de functie wonen zijn. Om dit te bereiken verwijdert de saneerder alle in het gebied aanwezíge bodemverontreiniging. Dat wil zeggen dat alles wordt afgegraven (inclusief alle bomen, zowel ziek als gezond).


-Niet saneren

Bij alle toekomstige bodemingrepen zijn er verplichtingen om deze werkzaamheden te melden en te laten uitvoeren door daartoe gecertificeerde bedrijven, omdat deze werkzaamheden waarschijnlijk plaatsvinden in (sterk) verontreinigde grond. Dit betreft alle graafwerkzaamheden in het park (bomen planten, graven kabels en leidingen,bouwen bruggen, etc.). Maar ook als bomen omwaaien is er een saneringsplicht. De gemeente Leiden zal aansprakelijk zijn voor de gevolgen die voortkomen uit de verontreiniging (zoals verspreiding van mobiele verontreiniging naar het oppervlakte- en grondwater).


-Functie gerichte sanering

Bijfunctiegerichte bodemsanering staat het wegnemen van gezondheidsrisico's centraal. Bij dagelijks gebruik van het Ankerpark mag geen contact ontstaan met de achtergebleven verontreinigde grond. Het Rijksbeleid (de Wet Bodembescherming) schrijft minimaal een functionele sanering voor, waarbij de verontreiniging op kosteneffectieve wijze, gedeeltelijk wordt afgegraven en afgedekt met een leeflaag zodat er geen sprake is van risico's voor mens en milieu.


Deze drie opties neem ik bij de totale belangenafweging rondom het uitvoeringsbesluit herinrichting Ankerpark mee.


Stand van zaken

Bij het kaderbesluit Singelpark heeft de gemeenteraad besloten tot, onder andere, herinrichting van het Ankerpark conform de participatieleidraad Singelpark. Daarnaast heeft de gemeente als staand beleid dat bij herinrichting van de openbare ruimte vervuilde grond dient te worden aangepakt.

ln diverse werksessies met bewoners en de Vrienden van het Singelpark is er gewerkt aan een ontwerp voor het Ankerpark.

De commotie die tijdens de laatste werksessie van 28 augustus dit jaar is ontstaan, gaf aanleiding om, voordat we verder kunnen met ontwerpen, eerst nader extern bomen- en saneringsonderzoek te doen. Zoals op meerdere momenten is gecommuniceerd met de deelnemers aan de werksessies, is daarmee het ontwerptraject gepauzeerd. De te kiezen vorm van saneren heeft namelijk impact op het ontwerp.

Om zo veel mogelijk bomen te sparen, is de staat van de bomen onderzocht en zijn mogelijkheden verkend tot optimalisatie van de sanering. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan vervolgens worden vastgesteld of en zo ja welke bomen gekapt moeten worden in het licht van bovenstaande door de gemeenteraad meegegeven kaders.


Vervolg

Aan de hand van de resultaten van genoemde onderzoeken, zal ik het college voorstellen een besluit over de wijze van saneren te nemen. Daarmee is er duidelijk wat het vertrekpunt is voor het verdere ontwerp van de herinrichting Op dat moment hebben de voorlopige rapporten een formele status en zal ik ervoor zorgen dat u deze toegestuurd krijgt.

Daarna zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om uitleg te geven over dit saneringsbesluit en wat dit betekent voor de kaders van het ontwerp.

Vervolgens worden de werksessies weer opgestart en krijgt het ontwerptraject zijn vervolg richting een vast te stellen uitvoeringsbesluit door de gemeenteraad. Tot dat besluit genomen is, vindt er geen sanering en daarmee ook geen bomenkap plaats.lk nodig u graag uit om kennis te maken en verder in gesprek te gaan over dit onderwerp.

P. Dirkse