Wijkvereniging wil nieuw bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad

In de Oostelijke binnenstad, het gebied tussen de Waardgracht en de Zijlsingel, staan een aantal grote bouwplannen op stapel. De Meelfabriek, ouderenappartementen op het Lakenplein, nieuwbouw van het huis op de Waard en het Singelpark zijn de projecten die  praktisch tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het ontbreekt hier aan een actuele gebiedsvisie.

 

 

In gesprekken met Portaal, de gemeente Leiden en andere betrokkenen is het bestuur van de wijkvereniging gebleken dat het ontbreekt aan een samenhangende visie voor dit gebied.  Ieder project wordt afzonderlijk ontworpen en er is geen oog voor de totale omgeving. Zo zouden er in het ene project wegen weg moeten, die juist in het andere project weer nodig zijn. Ook zijn er bij ieder project  parkeergarages opgenomen, waarbij het veel logischer is om één parkeergarage aan te leggen. Voor een groene route zou de tuin van het huis op de Waard een kwart slag gedraaid moeten worden, waardoor het niet nodig zou zijn om een brug aan te leggen naar het Veerplein. Ook de nieuwe plannen van de Meelfabriek houden weer geen rekening met het Singelpark.  De aanleg van het Singelpark eist een zorgvuldige afstemming van de groene paden zodat het straks mogelijk wordt  om over de nieuwe bruggen een Singelrondje te lopen.  Het  gaat hier om kostbare projecten die zonder actueel bestemmingsplan  gebouwd zouden worden.


Het bestuur van de wijkvereniging pleit er dan ook voor om eerst met  een totale gebiedsvisie te komen, voordat er gebouwd gaat worden. De losse plannen zoals die nu zijn ontwikkeld voldoen ook niet aan het huidige bestemmingsplan wat al meer dan  tien jaar geleden(!) is gemaakt. Als onderdeel van de gebiedsvisie zou er een nieuw bestemmingsplan moeten komen waarin de bouwplannen op elkaar worden afgestemd.  Dan pas kan met de bouw van de verschillende projecten begonnen worden. Op deze manier kan worden voorkomen dat de projecten als los zand aan elkaar hangen. Het bestuur van de wijkvereniging zal dan ook formeel bezwaar maken tegen de afzonderlijke plannen totdat er een nieuwe bestemmingsplan is.

Het eerste plan wat hiervoor in aanmerking kwam was de omgevingsvergunningaanvraag van het Huis op de Waard. Hierin worden een onbekend aantal huurwoningen gebouwd, zonder dat er enige parkeervoorziening wordt gecreëerd. Het bestuur heeft dan ook een zienswijze op deze plannen ingediend.