Haven bijeenkomst 31 augustus

Op de uitnodiging van de gemeente zijn meer dan 40 buurtbewoners af gekomen voor een informatieavond op 31 augustus over de herinrichting van de Haven. Aat maakte hierover onderstaand verslag.

 

Voor de bijeenkomst was er al overleg geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. Op 25 april was er een buurtbijeenkomst in de Meelbox waar veel bewoners die in Havenwijk Noord en langs de Havenkade wonen bij aanwezig waren. Met de informatie en de vragen die er kwamen uit deze bijeenkomst  zijn we met de gemeente gaan praten.

Op 6 juni was er een gesprek tussen een afvaardiging van het bestuur van de Wijkvereniging Tussen de Rijnen een aantal gemeente ambtenaren: Jet van Haastrecht (project manager Openbare ruimte projecten Binnenstad) en Marius van Putten (de verkeersdeskundige).

We hebben via een verslag op  in grote lijnen over gezegd wat er staat te gebeuren, en bewust niets vermeld over zaken die zij zouden uitzoeken. Immers zij zouden een en ander verwerken in de bijeenkomst die mogelijk 29 augustus en uiteindelijk 31 augustus plaats heeft gevonden.

Op deze avond stond centraal de plannen om een brugverbinding te maken bij de Oude Herengracht en de verkeerstechnische aanpassingen daarvoor én de herinrichting van het Havenplein. Ten minste daarover kregen we desgevraagd de conceptplannen van toegestuurd.

Aangezien de avond er niet zo uitzag als dat we ons hadden voorgesteld, hieronder een aantal van de afspraken die we op 6 juni gemaakt hebben (er is geen verslag van de gemeente hiervan):

De parkeerplekken in onze wijk (Havenwijk Noord) worden geteld

Van die plekken zou bekeken worden hoe vaak die door vergunninghouders en door bezoekers (betaald) gebruikt worden

Kijken naar obstakelvrije inrichting van de Haven (de APV nalezen op verplichte doorloopruimte)

De Zijlstraat en de Zijlplaats zouden als uitrit gemaakt worden (overigens de uitritconstructies van de Oost- en West Havenstraat zouden ook wat nadrukkelijker gemaakt kunnen worden)

Er wordt na de eerstvolgende bijeenkomst een klankbordgroep geformeerd, die verder uit gaat werken van hetgeen er nu ligt (gaat liggen)

 

31 augustus 2017

De opzet van de avond was om eerst een presentatie te zien van 3 onderdelen van verandering/aanpassingen in onze wijk (zie voor die presentatie onze website);

1. De brugverbinding vanwege het Singelpark bij de Oude Herengracht en de verkeerstechnische aanpassingen daarvoor

2. De herinrichting van het Havenplein, en

3. De situatie rond de Haven

Daarna een soort infomarkt waar op 3 verschillende tafels over de 3 onderwerpen verder wordt gepraat en (nieuwe) ideeën geopperd kunnen worden, een soort hernieuwde her inventarisatie.

Een tegenvaller, want er zou immers al een en ander uitgezocht zijn over de Haven, maar er wordt weer opnieuw geïnventariseerd. En een tegenvaller voor de velen die kwamen om mee te praten over de Haven, het parkeren en de verkeersveiligheid.

In ons verslag van die bijeenkomst (26-10-2016) hebben we genoteerd (er is geen verslag van de gemeente):

Zij gaan hiermee aan de slag en zullen eind augustus met voorstellen daaromtrent naar onze wijk komen. Deze voorstellen zullen erg nauw samenhangen met het beschikbare budget.

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 29 augustus (onder voorbehoud en stond eigenlijk gepland april 2017) en tegen die tijd krijgt iedereen in onze wijk: Havenwijk Noord, de mensen aan de Havenkade en de bewoners van het gebiedje rond het Havenplein hier een uitnodiging voor.

In die beenkomst zal natuurlijk gepraat worden over de voorstellen die dan ter tafel liggen, maar er zal ook meteen een klankbordgroep geformeerd worden om hetgeen besproken wordt verder uit te werken (omdat het ondoenlijk is om met ons allen over verdere details te praten).

 

Natuurlijk is het concept van een nieuwe brug bij de Oude Herengracht uitstekend uitgepakt voor de verkeerssituatie aldaar, maar was in principe geen agendapunt voor de situatie rond de Haven, hetzelfde geld voor de ontwikkelingen rond het Havenplein, zo te zien ook heel fraai maar het merendeel van de mensen kwam voor de Haven. En passant wordt gemeld dat er geen verslag komt van deze avond, maar dat de op- en aanmerkingen meegenomen worden in een volgend overleg.

 

Speciaal voor de Haven was verkeersdeskundige Linda (achternaam niet genoteerd) bij deze bijeenkomst aanwezig, maar in plaats van vragen te beantwoorde leek het haar gewoonte om een tegenvraag te stellen, waardoor je uiteindelijk geen goed inzicht kreeg in haar deskundigheid. De parkeerplekken zijn wel geteld, maar samengetrokken met het wijkje bij de Haarlemmerstraat, maar ook niet bekeken op parkeren door bewoners of door bezoekers.

Het is verschrikkelijk jammer dat we inmiddels al meer dan 3 jaar* bezig zijn om wat de doen aan de fietsenzooi aan de Haven én de veiligheid in onze wijk. Laats 26 oktober '16 is er rondwandeling door de wijk gehouden met gemeentemensen en daar zijn een aantal opties besproken (ook hier is geen gemeente verslag van en ook geen actie op ondernomen);

De "fietsflessenopeners" een kwart slag draaien, dan ontstaan er meer plekken

Er zouden fietsvakken gecreëerd worden aan de Havenkant van de Haven, dit door middel van lijnen op de straat, alles wat daar buiten staan (wordt aangegeven met een bord) wordt verwijderd

Met name bij Lot en de Walvis zouden de restaurant bezoekers daar op geattendeerd worden

De plek voor Haven 44, bij Buddho, wordt weer een parkeerplaats, het was ooit een garage uitrit, maar inmiddels wordt die ruimte niet meer als zodanig gebruikt (de eigenaar die deze plek gebruikt als fietsparkeerplaats voor hun bezoekers zien hiervan (nog) niet op de hoogte)

 

Volgens de planning komt er binnen 2 maanden een nieuw overleg waar de informatie van vanavond verwerkt wordt, we zijn benieuwd hoe onze invloed op "En nu u!" verwerkt is.

Het is ook jammer dat er nu nog geen klankbordgroep geformeerd is, maar wel begrijpelijk omdat met de informatie uit de eerdere klankgroep niks lijkt te zijn gebeurd.

Het is jammer om te constateren dat er geen verslagen gemaakt worden door de gemeente, die uiteindelijk de uitnodigingen opstellen voor deze verschillende participatie momenten.

Het blijft iedere keer weer de vraag wat ze met de democratische invloed van de bewoners doen, ook een gemis in de notitie "Visie op rol van wijk- en buurtorganisaties", juli 2017 en "Deelverordening Subsidiëring Wijk- en Buurtorganisaties" 2018 die de gemeente heeft vastgesteld voor inspraak.

De presentatie van de gemeente is HIER te vinden op Nextdoor.